Dječji vrtić Potočić Pisarovina Dječji vrtić Potočić Pisarovina

Novosti
SENZORNI VRT

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“ je svoj zeleni okoliš obogatio senzornim ( osjetilnim) vrtom koji svojim izgledom i ljepotom oduševljava sve koji ga vide i osjete. Odabranim biljem i različitim materijalima stimuliraju se osjetila opipa, okusa, mirisa, njuha,sluha što pospješuje njihov razvoj. Sastavni dio senzornog vrta su staze i to staze mirisa, okusa i boje, te taktilna staza koja različitim materijalima ( kamen, kora, mahovina, cigla, drvo,..) pruža dodatni osjetilni doživljaj s obzirom da djeca pod nogama mogu osjetiti različite teksture. U vrtu se nalazi ksilofon i zvučni zid kojim se stimulira slušno osjetilo. U samome centru senzornog vrta smješten je sunčani sat. Senzorni vrt poboljšava mentalne i psihosocijalne vještine te pozitivno djeluje na cjelokupno biće. Boravkom u senzornom vrtu, osim stimulansa , djeca su u interakciji s prirodom i aktivnom istraživanju.

Senzorni vrt našeg Vrtića nastao je sinergijom roditelja, zaposlenika vrtića, poduzetnika, udruga , zajednice, na čemu smo vrlo zahvalni i ponosni.
OBAVIJESTI
 • lista upisa 2022-23.pdf • DOGAĐANJA  Natječaji

  NATJEČAJ
  za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 1 izvršitelj (m/ž) za rad u Dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“, na neodređeno puno radno vrijeme.

  Preuzmite dokument: Natječaj - odgojitelj 2022.pdf


  DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
  VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

  KLASA: 112-01/22-02
  UR. BROJ: 238/21-148-01-22-2

  Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN35/08, 127/199) , članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 05.04.2022. godine donosi

  ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA
  za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“

  Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava :
  - uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću,
  - ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
  Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

  Uz prijavu je potrebno priložiti:
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
  • Dokaz/ dokument o položenom stručnom ispitu,
  • Životopis, vlastoručno potpisan
  • Dokaz o radnom stažu- elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ,ne starije od dana objave natječaja,
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10 / 97, 107/07,94 /13, 98/19),ne starije od 60 dana od objave natječaja,
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25, st.4 Zakona o predškolskom odgoju ( 1/97,107/07,94/13,98/19),ne starije od 60 dana od objave natječaja,
  • Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl.25.,st.9.i 10. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 60 dana od objave natječaja
  • Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17).Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
  a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
  b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
  c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
  d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
  e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
  f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
  g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
  h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
  i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).
  Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17):
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

  U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, zaprimljeni podatci koristit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.

  Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

  Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 07.04.2022.-22.04.2022.godine.

  Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za izbor ravnatelja/ice“

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  * O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  Predsjednik Upravnog vijeća:
  Antonija Vračević Orečić

  Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
  Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina

  KLASA : 112-01/22-02/03
  UR.BROJ: 238/21-148-03-22-1

  Pisarovina, 05.04.2022.

  Na temelju članka 37.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07,94/13, 98/19)i čl. 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ na svojoj prvoj sjednici održanoj dana 05.04.2022. donosi

  ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“

  1. Poništava se natječaj za imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ koji je objavljen dana 21.02.2022.godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  2. Obrazloženje: Zbog uočene greške u tekstu natječaja, a koja se odnosi na rok za podnošenje prijava kandidata, poništava se natječaj za imenovanje ravnatelja. U natječaju je glasilo : „Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 21.02.2022- 01.03.2022. godine.“ Sukladno čl. 47. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, natječaj za ravnatelja traje 15 dana te se iz istog razloga natječaj mora ponoviti.

  3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  Predsjednik Upravnog vijeća:
  Antonija Vračević Orečić

  DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
  VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA
  KLASA: 112-01/22-02
  UR. BROJ: 238/21-148-01-22-1

  Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN35/08, 127/199) , članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 21.02.2022. godine raspisuje

  NATJEČAJ

  za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“

  Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava :

  - uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću,
  - ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
  Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

  Uz prijavu je potrebno priložiti:
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu,
  • Životopis,
  • Dokaz o radnom stažu- elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ,ne starije od dana objave natječaja,
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10 / 97, 107/07,94 /13, 98/19),ne starije od dana objave natječaja,
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25, st.4 Zakona o predškolskom odgoju ( 1/97,107/07,94/13,98/19),ne starije od dana objave natječaja,
  • Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl.25.,st.9.i 10. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od objave natječaja
  Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17).Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
  a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
  b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
  c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
  d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
  e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
  f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
  g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
  h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
  i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).
  Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17):
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.
  U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, zaprimljeni podatci koristit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.

  Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

  Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 21.02.2022.-01.03.2022.godine.

  Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za izbor ravnatelja/ice“
  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  * O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  Predsjednik Upravnog vijeća:
  Mladen Jakolić

  Novosti - arhiva 2021

  Novosti - arhiva 2020

  Novosti - arhiva 2019

  Novosti - arhiva 2018

  Novosti - arhiva 2017

  Novosti - arhiva 2016

  Novosti - arhiva 2015

  Novosti - arhiva 2014