Dječji vrtić Potočić Pisarovina Dječji vrtić Potočić Pisarovina

Novosti
DOGAĐANJAOBAVIJESTI

OBAVIJEST

ZAPISNIK S 8. E-MAIL SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 02.- 04.06.2021.

T1. Upravno vijeće je donijelo I Rebalans Financijskog plana Dječjeg vrtića te Projekciju financijskog plana za 2022. i 2023. godinu.
T2. Upravno vijeće je donijelo Odluku o smanjenju troškova roditeljima za dječji vrtić u slučaju izrečene mjere samoizolacije.

Pisarovina, 04.06.2021.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

ZAKLJUČCI SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 13.05.2021.

T1. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 6. sjednice.
T2. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ za 2020. godinu.
T3. Upravno vijeće donosi Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“.
T4. Upravno vijeće je donijelo Odluku o zapošljavanju stručnog suradnika logopeda na puno radno vrijeme pa će se sljedeći natječaj za stručnog suradnika logopeda raspisati na puno radno vrijeme.
T5. Upravno vijeće složilo se s predloženom listom prednosti koju je donijelo Povjerenstvo za upis te donijelo Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“ za pedagošku godinu 2021/22.
T6. Ravnateljica je obavijestila članove Upravnog vijeća da su kroz projekt Širenje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga zaposlene dvije psihologinje koje će utorkom i petkom dolaziti u vrtić te prema potrebi raditi s djecom i roditeljima.

Također, odobren je projekt u sklopu natječaja Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, vezan uz opremanje dječjih igrališta.

Pisarovina, 13.05.2021.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

ZAKLJUČCI SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 11.03.2021.

T1. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 5. sjednice.

T2. Budući da se na natječaj za radno mjesto logopeda prijavila jedna kandidatkinja koja je po struci fonetičar rehabilitator, Upravno vijeće je odlučilo kako s nadležnim institucijama treba provjeriti je li zapošljavanje moguće tj. pokriva li ta struka specifičnosti logopedskog posla u vrtiću te ako je to moguće, predlaže da se kandidatkinja zaposli na pet mjeseci kao nestručna zamjena.

T3. Upravno vijeće je odbilo prijedlog Općinskog vijeća o izmjenama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, o čemu će Općinskom vijeću uputiti obrazloženje.

T4. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o izboru KTC-a za predmet nabave prehrambeni proizvodi široke potrošnje.

T5. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o izboru KTC-a za predmet nabave voće i povrće.

T5. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o izboru MM Mesne industrije d.d. za predmet nabave meso i mesni proizvodi.

T6. Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o izboru Alce Zagreb za predmet nabave- materijal i sredstva za čišćenje i higijenu.

T7. Gospodin Tomo Kovačić izvijestio je Upravno vijeće kako je odobren projekt Širenje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga, u trajanju od dvije godine,

Pisarovina, 11.03.2021.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel. Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina 07.01.2021.

KLASA: 601-02/21-08/03
UR.BROJ:238/21-148-03-21-1

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO -KUHAR/ICA

Temeljem provedenog natječaja objavljenog dana 07.12.2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, te na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, obavještavamo Vas da je Upravno vijeće dječjeg vrtić a “Potočić Pisarovina“ donijelo konačnu odluku o izboru kandidata za radno mjesto kuhara/ice , za rad na neodređeno puno radno vrijeme. -Izabrani kandidat : Davor Soltan, kuhar

Ravnateljica: Vesnica Mađer

OBAVIJEST

ZAPISNIK S 3. E-MAIL SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 17.02.2021.

T1. Upravno vijeće usvojilo je zapisnik s 4. sjednice.
T2. Upravno vijeće donijelo je Plan upisa djece u dječji vrtić u pedagošku godinu 2021/22.
T3. Upravno vijeće je donijelo Odluku o pokretanju javne nabave za sljedeće predmete nabave: meso i mesni proizvodi, voće i povrće, prehrambeni proizvodi široke potrošnje, materijal i sredstva za čišćenje i higijenu.
T4. Nije bilo rasprave pod točkom razno.

Pisarovina, 17.02.2021.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja za usluge dječjeg vrtića.pdf
Natječaji

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 29.01. 2021.godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO stručni suradnik LOGOPED 1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata)

UVJETI: za stručne suradnike logopede mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)). Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 15.03.2021.-09.04.2021. godine.Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 29.01. 2021.godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO stručni suradnik LOGOPED 1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata)

UVJETI: za stručne suradnike logopede mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)). Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 01.02.2021.-26.02.2021.godine.Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Novosti - arhiva 2020

Novosti - arhiva 2019

Novosti - arhiva 2018

Novosti - arhiva 2017

Novosti - arhiva 2016

Novosti - arhiva 2015

Novosti - arhiva 2014