Dječji vrtić Potočić Pisarovina Dječji vrtić Potočić Pisarovina

Novosti - arhiva 2014

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina", Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje dana 17.11.2014.

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme; zamjena za bolovanje i rodiljni dopust
1. UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

2. Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu
• Životopis
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina", Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja".

Natječaj za radno mjesto objavit će se na HZZ-u, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i web stranici Općine Pisarovina i Dječjeg vrtića.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Pisarovina, 17.11.2014.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ - za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10 / 97, 107/07 i 94/13) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „ Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 2. sjednici održanoj dana 06.04.2014. godine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“

Za ravnatelja može biti imenovana osoba
- koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i
- koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije:
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili presliku radne knjižice
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl. 25, stavak 2.)
b) potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak Čl. 25., stavak 4.)
- domovnicu
- životopis s opisom dosadašnjeg rada

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina, s naznakom „Za natječaj za ravnatelja“ u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Jakolić

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/15

Na temelju Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/15

Zahtjevi za upis primat će se od 22.04.2014. do zaključno 12.05.2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Pisarovina za djecu od jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:
• 10-satni redovni program
• program kraće igraonice (dva puta tjedno po tri sata)
• program predškole Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina ili na web stranici www.dv-potocic.hr

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 15.05.2014.godine. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 5 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 62 91 032 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Jakolić

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina“ 22.04.2014. raspisuje

NATJEČAJ
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

1. SPREMAČICA - jedan izvršitelj na puno radno vrijeme
- rad na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljnog i roditeljskog dopusta

UVJETI:
• Stručna sprema - NKV
• Uvjerenje o nekažnjavanju
• Radno iskustvo na poslovima čišćenja Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Životopis
• Presliku osobne iskaznice
• uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova čistačice
• sanitarna knjižica

2. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno ili poštom ili osobno u sjedište dječjeg vrtića, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Pisarovina i web stranici Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, na adresu Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom : „ne otvaraj-natječaj za spremačicu“

3. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

4. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 22.04.2014.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

VELIKA EKO-AKCIJA ČIŠĆENJA PARKA U PISAROVINI

Naši vrijedni ekolozi iz starije vrtićke skupine i predškolske skupine obukli su radne uniforme i rukavice, pripremili vrećice za smeće i uputili se u veliku akciju čišćenja parka u mjestu. Smeća je bilo posvuda, a mi smo hrabro i detaljno sve očistili. I još se pritom dobro zabavili :)

VELIKI EKO-PROJEKT DJEČJEG VRTIĆA

Ove je godine naš mali vrtić počeo suradnju s hrvatskom ekološkom udrugom „Lijepa naša“ i prijavio se za sudjelovanje u programu Eko- škole međunarodne Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education- FEE). Vrijedno ćemo raditi kako bismo ispunili postavljene kriterije i dobili status Međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu, a ekološka svijest i briga za okoliš postat će trajna vrijednost i način življenja svih malih i velikih u našem vrtiću.

Novosti - arhiva 2019

Novosti - arhiva 2018

Novosti - arhiva 2017

Novosti - arhiva 2016

Novosti - arhiva 2015

Novosti - arhiva 2014