Dječji vrtić Potočić Pisarovina Dječji vrtić Potočić Pisarovina

Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA
DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 30.11.2015. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO MEDICINSKE SESTRE

1. MEDICINSKA SESTRA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme- 8 sati tjedno

UVJETI: za medicinsku sestru mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojtvu i načinu rada dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina.“

Probni rad: 60 dana

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za medicinsku sestru“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 30.11.2015.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 23.11.2015. raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme- zamjena za rodiljni dopust

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 23.11.2015.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina,17.11.2015.

KLASA: 112-07/15-01/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-15-2

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 17.11.2015. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme s kandidatkinjom Ivanom Braim, Bratina 1a, 10451 Pisarovina

2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: na temelju Natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 03.11.2015.godine temeljem Odluke Upravnog vijeća, razmotrene su pristigle prijave i ostala dostavljena dokumentacija.

U provedenom postupku utvrđeno je da se prijavilo dvoje kandidata i da su kandidati u predviđenom roku priložili svu potrebnu dokumentaciju .

Obzirom da su obje kandidatkinje zadovoljila uvjete, Upravno vijeće Dječjeg vrtića je kod izabrane kandidatkinje uzelo u obzir dulji radni staž.

S imenovanom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Dostaviti:
1. Kandidatima u postupku izbora - svima
2. Arhiva

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL. JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 03.11.2015. raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka

2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 03.11.2015.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/16

Na temelju Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina" objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/16

Zahtjevi za upis primat će se od 20.04.2015. do zaključno 11.05.2015. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Pisarovina za djecu od jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:
- 10-satni redovni program
- program kraće igraonice (dva puta tjedno po tri sata)
- program predškole

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina ili na web stranici www.dv-potocic.hr

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu. Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 14.05.2015. godine.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 5 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 62 91 032 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Jakolić

PLAN UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/16

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA" VELIKA JAMNIČKA 1, PISAROVINA
Klasa:034-01/15-01/01
Urbroj: 238/21-148-01-15-1
Pisarovina, 1. travanj 2015.

Temeljem članka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 01.04.2015. donosi

PLAN UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/16

I
U pedagoškoj godini 2015/16 na području općine Pisarovina moguće je upisati 10-ero djece u jasličke skupine i 8-ero u vrtićke skupine.

II
Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za upis su:
1. Rodni list djeteta- preslika
2. Uvjerenje ili potvrda o mjestu prebivališta djeteta
3. Preslika osobnih iskaznica roditelja
4. Potvrda o statusu zaposlenosti roditelja, a za umirovljenike Rješenje o mirovini
5. Rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti
6. Dokaz o obavljanju obrta djelatnosti samostalnog poljoprivrednika
7. Rodni listovi druge djece u obitelji
8. Rješenje o stupnju invalidnosti
9. Liječnička potvrda specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta
10. Preporuka ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju
11. Potvrda o socijalnom statusu Centra za socijalnu skrb
12. Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje
13. Rješenje o pravu na dječji doplatak

III
Upravno vijeće objavljuje JAVNU OBJAVU UPISA u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2015/16 koja sadrži informacije o vremenu trajanja upisa, vremenu i načinima predaje zahtjeva za upis, programima na koje se zahtjevi za upis odnose, postupku upisa, objavi Odluke o upisu, postupku zaprimanja žalbe na Odluku o upisu.

IV
Upravno vijeće imenuje sljedeće Povjerenstvo za upise: ravnateljica Vesna Mađer (predsjednica Povjerenstva), Tanja Žarić (član stručnog tima), Zrinka Lajh (predstavnik odgojitelja), Štefica Stupljanec (predstavnik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića), Maja Antolčić (predstavnik roditelja). Povjerenstvo provjerava potpunost pristiglih zahtjeva i dokumentacije za upis, utvrđuje broj pristiglih zahtjeva, broj bodova prema kriterijima za utvrđivanje prednosti te donosi listu reda prvenstva i listu upisa u dječji vrtić. O tijeku sjednice Povjerenstva vodi se zapisnik.

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Jakolić

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE MESO

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina" Vel.Jamnička 1, 10451 Pisarovina
OIB: 04568219547
Telefon: 01 6291 032
Klasa:401-01/15-01/01
Ur.broj: 238/21-148-15-1
Pisarovina, 13.02. 2015.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Dječji vrtić „Potočić Pisarovina" pokrenuo je nabavu MESA I MESNIH PROIZVODA, te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 18. stavku3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu roba i usluga do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je SVJEŽE MESO I MESNI PROIZVODI, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.
Procijenjena vrijednost nabave je: 25.000,00 kuna (bez PDV-a).
Ponuditelj nudi cijene predmeta nabave putem Troškovnika iz priloga, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo korigiranje stavaka iz Troškovnika.
Odabrani ponuditelj mora tijekom trajanja ugovora za navedeni predmet nabave zadovoljavati sve zahtjeve određene važećim propisima koji se odnose na hranu, osobito propise kojima su određeni zahtjevi vezani uz zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane te označavanje hrane. Prilikom isporuke roba mora biti propisno pakirana i označena.

2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
• Način izvršenja: temeljem ugovora , sukcesivno prema pojedinačnim narudžbama naručitelja.
• Rok izvršenja: danom stupanja na snagu do roka trajanja ugovora
• Rok trajanja ugovora: 1 godina
• Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude
• Mjesto izvršenja : roba se dostavlja na adresu : Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina
• Rok , način i uvjeti plaćanja: račun se dostavlja na adresu naručitelja , rok plaćanja je 30 dana od dana privitka valjanog računa
• Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja , cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV—a, iznos PDV-a , te cijena sa PDV-om.
• Kriterij odabira ponuda ( uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva: Najniža cijena

DOKAZI SPOSOBNOSTI:
1. Izvod iz upisa u sudski registar , obrtni ili drugi iz kojeg je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje predmeta nabave.
2. Potvrda( certifikat): uvjerenje iz kojeg je vidljivo da gospodarski subjekt ima implementiran HACCP sustav
3. Ponuditelj je dužan u ponudi za svaki ponuđeni proizvod, kao i prilikom isporuke, uz svaku vrstu robe dostaviti deklaraciju koja mora biti u skladu s Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane(NN br. 41/08,63/11,79/11,90/13).
4. Izjava ponuditelja da posjeduje dostavna vozila primjerena za dostavu predmeta nabave te da je u mogućnosti isporučiti predmet nabave prema narudžbi naručitelja. Svaki traženi dokument može se dostaviti kao preslika izvorne isprave.
Ponuditelj je dužan kod isporuke predmeta nabave pridržavati se odredbi Zakona o hrani (NN br. 81/13).

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
• Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
• Troškovnik( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
• Dokaze sposobnosti

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu iz priloga , Troškovnika iz priloga ovog Poziva , a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve uz predmet nabavNaručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da dostavu ponude dostavite do 14,00 sati, do dana 27.02.2015.

Način dostave: osobno ili poštom s naznakom na omotnici „ Ne otvaraj, PONUDA".

Mjesto : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina", Vel. Jamnička 1, Pisarovina.

Otvaranje ponuda nije javno, a obavijest o rezultatima nabave naručitelj će objaviti na svojoj web stranici najkasnije do 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Objava ima učinak dosta Odluke.

U prilogu: oškovnik

Ravnateljica: Vesnica Mađer

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina" Vel.Jamnička 1, 10451 Pisarovina
OIB: 04568219547
Telefon: 01 6291 032
Klasa:401-01/15-01/04
Ur.broj: 238/21-148-15-4
Pisarovina, 13.02. 2015.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Dječji vrtić „Potočić Pisarovina" pokrenuo je nabavu ROBE ŠIROKE POTROŠNJE, te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 18. stavku3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu roba i usluga do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave su razni prehrambeni proizvodi, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.
Procijenjena vrijednost nabave je: 60.000,00 kuna (bez PDV-a).
Ponuditelj nudi cijene predmeta nabave putem Troškovnika iz priloga, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika.
Nije prihvatljivo korigiranje stavaka iz Troškovnika.
Odabrani ponuditelj mora tijekom trajanja ugovora za navedeni predmet nabave zadovoljavati sve zahtjeve određene važećim propisima koji se odnose na hranu, osobito propise kojima su određeni zahtjevi vezani uz zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane te označavanje hrane. Prilikom isporuke roba mora biti propisno pakirana i označena.

2. UVJETI NABAVE
VVaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
• Način izvršeVaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
• Način izvršenja: temeljem ugovora , sukcesivno prema pojedinačnim narudžbama naručitelja. ra
• Rok trajanja ugovora: 1 godina
• Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude
• Mjesto izvršenja : roba se dostavlja na adresu : Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina
• Rok , način i uvjeti plaćanja: račun se dostavlja na adresu naručitelja , rok plaćanja je 30 dana od dana privitka valjanog računa
• Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja , cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV—a, iznos PDV-a , te cijena sa PDV-om.
• Kriterij odabira ponuda ( uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva: Najniža cijena

DOKAZI SPOSOBNOSTI:
1. Izvod iz upisa u sudski registar , obrtni ili drugi iz kojeg je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje predmeta nabave.
2. Potvrda( certifikat): uvjerenje iz kojeg je vidljivo da gospodarski subjekt ima implementiran HACCP sustav
3. Ponuditelj je dužan u ponudi za svaki ponuđeni proizvod, kao i prilikom isporuke, uz svaku vrstu robe dostaviti deklaraciju koja mora biti u skladu s Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane(NN br. 41/08,63/11,79/11,90/13).
4. Izjava ponuditelja da posjeduje dostavna vozila primjerena za dostavu predmeta nabave te da je u mogućnosti isporučiti predmet nabave prema narudžbi naručitelja.
Svaki traženi dokument može se dostaviti kao preslika izvorne isprave.
Ponuditelj je dužan kod isporuke predmeta nabave pridržavati se odredbi Zakona o hrani (NN br. 81/13).

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
• Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
• Troškovnik( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
• Dokaze sposobnosti

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu iz priloga , Troškovnika iz priloga ovog Poziva , a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.
Molimo da dostavu ponude dostavite do 14,00 sati, do dana 27.02.2015.

Način dostave: osobno ili poštom s naznakom na omotnici „ Ne otvaraj, PONUDA".
Mjesto : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina", Vel. Jamnička 1, Pisarovina.
Otvaranje ponuda nije javno, a obavijest o rezultatima nabave naručitelj će objaviti na svojoj web stranici najkasnije do 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Objava ima učinak dosta Odluke.

U prilogu:
a) Ponudbeni list
b) Troškovnik

Ravnateljica: Vesnica Mađer

JAVNI POZIV

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA" VEL. JAMNIČKA 1 10451 PISAROVINA

Na temelju čl. 41. Zakona o radu (NN br 149/09,61/11,82/12, 93/14), članak 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13),čl.45. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina", Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 02.02.2015.godine objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječji vrtić „Potočić Pisarovina", na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci i to:

1 stručni prvostupnik predškolskog odgoja Osim uvjeta tražene struke i stupnja obrazovanja kandidati moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:
• da su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana
•• da nemaju više od jedne godine radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, odno• da nemaju više od jedne godine radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. ilažu:
• životopis
• presliku domovnice
• presliku diplome
• potvrdu o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak , odnosno da nije pravomoćno osuđen , ne starije od 6 mjeseci
• uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad biti će sklopljen sa kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ, sukladno svojim pravilima.

Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dječji vrtić „Potočić Pisarovina", Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje."

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Novosti - arhiva 2019

Novosti - arhiva 2018

Novosti - arhiva 2017

Novosti - arhiva 2016

Novosti - arhiva 2015

Novosti - arhiva 2014