Dječji vrtić Potočić Pisarovina Dječji vrtić Potočić Pisarovina

Novosti

ODLUKA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina,07.11.2017.
KLASA: 601-02/17-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-17-6

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 07.11.2017. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA -RAD NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto SPREMAČICA, za rad na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom : Ivana Grčević, Pisarovina - NKV radnik

Članak 2. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 3. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto SPREMAČICA -rad na neodređeno nepuno radno vrijeme, raspisanog dana 25.10.2017. godine , pristiglo je sedam(7)prijava od kojih su razmotrene dvije prijave. U provedenom postupku utvrđeno je da je petero prijavljenih kandidata priložilo nepotpunu prijavu ( samo zamolbe) pa se takve prijave nisu ni razmatrale. U dostavljenoj prijavi jednog kandidata nedostajao je jedan dokument (životopis), ali je prijava razmatrana. Kandidat koji je dostavio potpunu dokumentaciju prema raspisanom natječaju izabran je za radno mjesto spremačice.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da će se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopiti Ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Mladen Jakolić
u zamjeni: Štefica Radinić

ODLUKA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VELIKA JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina“ dana 25.10.2017.donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE

1. SPREMAČICA- jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme - 4 sata

UVJETI:
- Stručna sprema - NKV
- Radno iskustvo na poslovima čišćenja

Uz prijavu je potrebno priložiti:
- Zamolbu
- Životopis
- Dokaz o završenom školstvu
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu
- Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
- Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji

2. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom ili osobno u sjedište dječjeg vrtića, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ-a, web stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“.

Prijave s obaveznom dokumentacijom dostaviti na adresu: Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ne otvaraj-natječaj za spremačicu“.

3. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

4. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 25.10.2017.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA –RAD NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju Članka 26. stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 09.10.2017. godine donosi

ODLUKU ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA –RAD NA ODREĐENO VRIJEME

1. ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - zbog povećanog opsega posla , do kraja tekuće pedagoške godine

UVJETI: prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( diploma)
- izvornik ili ovjerena preslika
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički radno pravni status (ERPS)
- životopis

Natječaj je objavljen dana 09.10.2017.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „ Potočić Pisarovina,“ Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja /pripravnika“.

Natječaj za radno mjesto objavit će se na HZZZ-u, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te web stranici Dječjeg vrtića.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 09.10.2017.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“ Vel.Jamnička 1
10451 Pisarovina Pisarovina, 27.09.2017.

KLASA: 601-02/17-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-17-4

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 27.09.2017. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom : Josipa Vujaklija - odgojitelj

Članak 2. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj /ica /pripravnik/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: Martina Šetek - odgojitelj/pripravnik

Članak 3. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom , dva kandidata: Josipa Karapanđa- odgojitelj, Tihana Brković Skukan- odgojitelj

Članak 4. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 5. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica -rad na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 04.09.2017. godine , pristiglo je i razmotreno šest (6) prijava. U provedenom postupku utvrđeno je da su prijavljeni kandidati priložili svu potrebnu dokumentaciju u naznačenom roku za podnošenje prijava.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da će se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopiti ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme.

Temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelja/pripravnika zaprimljena je jedna (1) zamolba.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da će se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelja, rad na određeno puno radno vrijeme ( zamjena), dva kandidata,

Upravno vijeće odlučilo je da će se ugovor sklopiti s gore imenovanim kandidatkinjama.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“ VEL.JAMNIČKA 1,
10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 24.04.2017. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje, porodiljni i roditeljski dopust

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je do 04.05.2017. .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBJAVA UPISA

 OBJAVA UPISA
 KRITERIJ UPISA

 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ
 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE
 ZAHTJEV ZA UP IS DJETETA U PROGRAM OPĆE IGRAONICE

Novosti - arhiva 2019

Novosti - arhiva 2018

Novosti - arhiva 2017

Novosti - arhiva 2016

Novosti - arhiva 2015

Novosti - arhiva 2014