DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

KLASA: 112-01/22-02
UR. BROJ: 238/21-148-01-22-2

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN35/08, 127/199) , članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 05.04.2022. godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava :
– uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću,
– ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Dokaz/ dokument o položenom stručnom ispitu,
• Životopis, vlastoručno potpisan
• Dokaz o radnom stažu- elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ,ne starije od dana objave natječaja,
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10 / 97, 107/07,94 /13, 98/19),ne starije od 60 dana od objave natječaja,
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25, st.4 Zakona o predškolskom odgoju ( 1/97,107/07,94/13,98/19),ne starije od 60 dana od objave natječaja,
• Potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl.25.,st.9.i 10. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 60 dana od objave natječaja
• Vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17).Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).
Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17):
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, zaprimljeni podatci koristit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 07.04.2022.-22.04.2022.godine.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za izbor ravnatelja/ice“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

* O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Antonija Vračević Orečić

Skip to content