2021.

OBAVIJEST

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA
KLASA: 112-01/21-02
UR. BROJ: 238/21-148-01-21-4

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 30.08.2021.godine donosi
ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA
ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK LOGOPED

1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno puno radno vrijeme
UVJETI: za stručne suradnike logopedemogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).
Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17).Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).
Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17):
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.
Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.
Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 01.09.2021.-30.09.2021.godine.Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda“ ili na e-mail: dv.potocic.pisarovina@gmail.com.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća:
Mladen Jakolić

OBAVIJEST

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel. Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina 07.01.2021.

KLASA: 601-02/21-08/03
UR.BROJ:238/21-148-03-21-1

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO -KUHAR/ICA

Temeljem provedenog natječaja objavljenog dana 07.12.2020. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, te na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, obavještavamo Vas da je Upravno vijeće dječjeg vrtić a “Potočić Pisarovina“ donijelo konačnu odluku o izboru kandidata za radno mjesto kuhara/ice , za rad na neodređeno puno radno vrijeme. -Izabrani kandidat : Davor Soltan, kuhar

Ravnateljica: Vesnica Mađer

OBAVIJEST

Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja za usluge dječjeg vrtića.pdf

 

Natječaji

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 29.01. 2021.godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO stručni suradnik LOGOPED 1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata)

UVJETI: za stručne suradnike logopede mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)). Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 15.03.2021.-09.04.2021. godine.Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 29.01. 2021.godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO stručni suradnik LOGOPED 1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata)

UVJETI: za stručne suradnike logopede mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)). Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

2020.

„TRI PRAŠČIĆA“ U VRTIĆU

Kako bismo obogatili obogatiti vrtićku svakodnevnicu i pružili djeci nove, atraktivne, zanimljive i umjetničke sadržaje, a odgojiteljicama priliku da njeguju i razvijaju svoje kreativne i stvaralačke potencijale, kao i međusobnu suradnju i timski rad, ove pedagoške godine formirana je dramska sekcija odgojiteljica našeg vrtića.

Prva predstava koju su pripremile bila je „Tri praščića“, izvedena 07.11., za djecu vrtićkih skupina 🙂 .

 

OBAVIJESTI

OBAVIJEST

ZAKLJUČCI S 4. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 21.12.2020.

T1. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnike s 2. i 3. sjednice.
T2. Upravno vijeće donijelo je odluku o zapošljavanju kandidata Davora Soltana na radno mjesto kuhara/kuharice na puno neodređeno radno vrijeme, na osnovi provedenog natječaja.
T3. Upravno vijeće je donijelo Plan nabave DV „Potočić Pisarovina“ za 2021. godinu za sljedeće predmete nabave: plin, meso i mesni proizvodi, voće i povrće, prehrambeni proizvodi široke potrošnje, materijal i sredstva za čišćenje i higijenu.
T4. Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće o provedenom tehničkom uvidu sportske dvorane od strane nadležnih službi.

Pisarovina, 21.12. 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

ZAPISNIK S 3. E-MAIL SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 08.- 09.12.2020.

T1. Upravno vijeće je suglasno s Prijedlogom II.Rebalansa financijskog plana DV i projekcijom plana za 2021. i 2022. godinu.

Pisarovina, 09.12.2020.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

ZAKLJUČCI S 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 24.11.2020.

T1. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnike s 1. sjednice.
T2. Nakon raskida ugovora o radu s kuharicom Vedranom Peršin, Upravno vijeće je donijelo odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme.
T3. Upravno vijeće je donijelo odluku o cijeni kraćeg programa folklora u iznosu od 70,00 kn.
T4. Nije bilo rasprave pod ovom točkom.

Pisarovina, 21.12. 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

ZAKLJUČCI S 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 29.09.2020.

T1. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 10. sjednice.
T2. Upravno vijeće donijelo je Odluku o 7. Izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga DV Potočić Pisarovina.
T3. Upravno vijeće donijelo je Godišnji plan i program rada DV Potočić Pisarovina za pedagošku godinu 2020/21.
T4. Upravno vijeće donijelo je Kurikulum DV Potočić Pisarovina za pedagošku godinu 2020/21.
T5. Upravno vijeće donijelo je prijedlog Financijskog plana DV Potočić Pisarovina za 2021. godinu.
T6. Upravno vijeće je donijelo Odluku o povećanju fonda radnih sati i prelasku s nepunog na puno radno vrijeme za spremačicu Ivanu Grčević zbog povećanog obima posla.
T7. Upravno je vijeće u konkretnom slučaju izbivanja djece zbog specifične obiteljske situacije donijelo Odluku o smanjenju troškova vrtića po principu smanjenja cijene u slučajevima odsustva djeteta zbog bolesti.
T8. Nije bilo rasprave pod točkom Razno.

Pisarovina, 29.09. 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić
Zapisničar: Tanja Žarić

OBAVIJEST

ZAKLJUČCI S 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA „POTOČIĆ PISAROVINA“ ODRŽANE 27.08.2020.

T1. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 10. sjednice.
T2. Upravno vijeće donijelo je odluku o zapošljavanju Andreje Kos na radno mjesto odgojiteljice za rad na neodređeno vrijeme.
T3. Upravno vijeće donijelo je odluku o zapošljavanju Sare Aviani na radno mjesto stručnog suradnika logopeda za rad na neodređeno nepuno radno vrijeme.
T4. Upravno vijeće donijelo je odluku o zapošljavanju Petre Šetek na radno mjesto pomoćnog radnika za njegu, skrb i pratnju djeteta na određeno nepuno radno vrijeme.
T5. Upravno vijeće donijelo je odluku o zapošljavanju Martine Mrvac na radno mjesto čistačice na određeno nepuno radno vrijeme.
T5. Upravno vijeće je prihvatilo Izmjene i dopune proračuna Dječjeg vrtića za 2020. godinu.
T6. Upravno vijeće je raspravljalo o potrebi izmjena i dopuna Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, u Čl. 2., Čl.4., Čl.16. te u Prijelaznim i završnim odredbama.
T7. Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće o ostvarenosti Godišnjeg plana i programa dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ u pedagoškoj godini 2019/20.
T8. Nije bilo rasprave pod točkom Razno.

Pisarovina, 27.08..2020.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST

UPUTE ZA RODITELJE

Iz Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020/21 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 24.08.2020., izdvajamo:

• roditelji ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID- 19)

• roditelji ne dovode dijete u ustanovu ukoliko dijete ima simptome zarazne bolesti (npr. povišenatjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ima izrečenu mjeru samoizolacije, imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19.

• djeca sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom također ne dolaze u ustanovu

• ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju (osobe koje dovode dijete moraju se upisati na listu izvješenu na vratima sobe)

• roditelj ili druga osoba u pratnji dovodi dijete do garderobe pred prostorijom u kojoj dijete boravi (roditelj ne ulazi u sobu gdje borave djeca). Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta ulazi u vrtić na način da održava razmak od najmanje 1,5 m, a po mogućnosti 2 m u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke na ulazu te izbjegava zadržavanje i grupiranje u ustanovi.

• u pratnji djeteta uvijek je samo jedna odrasla osoba • roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta obavezno u ustanovi nosi masku te bez maske ne može ući u ustanovu

• roditelji su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta

• svaki dan prije odlaska u ustanovu roditelj na listu koju će preuzeti u vrtiću upisuje vrijednost izmjerene temperature kod djeteta. Listu roditelj donosi sa sobom u ustanovu, a odgojitelj svakodnevno provjerava.

• ako se kod djeteta pojave simptomi bolesti tijekom boravka u ustanovi, roditelj je dužan doći po dijete u najkraćem mogućem roku.

Pisarovina, 28.08.2020.

OBAVIJEST

„IZVOR ZNANJA“

Udruga Sv. Martin Pisarovina, kao vodeći lokalni OCD u korištenju ESI fondova i u najužoj suradnji s Općinom Pisarovina, lokalnim ustanovama za osnovnoškolski ( Osnovna škola Vladimir Nazor: https://osvnazor-pisarovina.hr/ ) i predškolski (Dječji vrtić Potočić Pisarovina: https://www.dv-potocic.hr/index.html ) odgoj i obrazovanje, zajedno s još 3 lokalne udruge u kulturi ( KUD „Bratinečko srce“ Bratina: http://www.kud-bratinecko-srce.hr/ , KUD „Vrhovje“ župe Dubranec: https://hr-hr.facebook.com/kudvrhovje/ i KUD „Magdalena“ Donja Kupčina: https://hr-hr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/KUD-Magdalena-Donja-Kup%C4%8Dina-1738451759738660/ ) i 1 CLLD-organizacijom za ruralni razvoj (LAG Vallis Colapis: https://leader.vallis-colapis.hr/ ) pokreće projekt revitalizacije prostora u javnom vlasništvu u svrhu pokretanja društvenog života u ruralnoj zajednici te unapređenje kapaciteta lokalnih OCD.

Cilj projekta je osnažiti postojeće javno-civilno partnerstvo i uhodanu praksu sudjelovanja OCD-ova iz ruralne zajednice u upravljanju i donošenju odluka u Općini Pisarovina kroz širenje raspona socijalnih, kulturnih, obrazovnih i gospodarskih sadržaja i usluga koje se pokreću ili već provode u lokalnom društvenom centru uz unaprjeđenje kapaciteta OCD-ova.

Kao partner na projektu vrijednom 1.991.318,90 kuna, Općina Pisarovina ustupa prostor „Stare škole“ kao mjesto održavanja širokog spektra radionica, a sve u svrhu poticanja ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te održivog razvoja i zaštite okoliša kroz poticanje i unaprjeđenje učinkovitih ljudskih resursa. S obzirom na ukazanu potrebu za pokretanjem sadržaja za unaprjeđenje vještina za nastup na tržištu rada kao i potrebu pokretanja šireg spektra raspona aktivnosti za djecu, starije i osobe s posebnim potrebama, izniklo je ovo partnerstvo. Stoga će se, kroz period od dvije godine, u prostoru „Stare škole“ održati 20 različitih projektnih aktivnosti u obliku radionica, javnih tribina i ostalih aktivnosti različitih trajanja i ciljanih skupina.

Potpisnici ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020., uz Udrugu sv. Martin su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Ovim Vas putem pozivamo da se uključite u neku ili više aktivnosti: školu sviranja, radionice za djecu predškolskog uzrasta, radionice za roditelje, radionice izrade narodne nošnje, radionice izrade tradicijskog nakita, radionice folklora za djecu, radionice folklora za odrasle, školu folklornog pjevanja, radionice informatičke pismenosti, radionice stranog jezika, skype radionice, radionice „IMO learning“, tematske radionice izrade ukrasa, interaktivna predavanja o komunikaciji i javnom nastupu, tematske radionice za starije, mjerenje tlaka i šećera, „klub žena“, radionice za mlade, radionice za poljoprivrednike te javne tribine i radionice o participativnom sudjelovanju u kreiranju proračuna.

OBAVIJEST

Upute_vrtici_skole.pdf
Obavijest o radu dječjeg vrtića - 20.05.2020..pdf

OBAVIJEST

obavijest o upisima u vrtić u pedagošku godinu 2020/21

Ažurirana Obavijest za škole i vrtiće o radu Službe za školsku i sveučilišnu medicinu ZZJZZZ.pdf
Novi raspored pregleda, - JASKA.pdf
UPITNIK ZA UPIS U 1. RAZR. (1).pdf

OBAVIJEST

obavijest o upisima u vrtić u pedagošku godinu 2020/21

objava 2020-21.pdf
ZAHTJEV ZA UPIS - NOVO.pdf
zahtjev za upis u program predškole.pdf

OBAVIJEST

Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf
Izjava roditelja.pdf
Obavijest o početku rada dječjeg vrtića.pdf

OBAVIJEST

Odluka o privremenom oslobađanju plaćanja za usluge dječjeg vrtića.pdf

 

Natječaji

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 29.01. 2021.godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO stručni suradnik LOGOPED 1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata)

UVJETI: za stručne suradnike logopede mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)). Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 01.02.2021.-26.02.2021.godine.Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Natječaj

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

KLASA: 112-01/20-03
URBROJ: 238/21-148-01-20-11

Pisarovina,10.12.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića “Potočić Pisarovina” i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO 1. KUHAR/ICA- 1 osoba za rad na neodređeno vrijeme – upražnjeno radno mjesto

UVJETI: za kuhara/icu mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“-sistematizacija radnih mjesta.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). .

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od: 07.12.2020.-16.12.2020.godine Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ “POTOČIĆ PISAROVINA”, VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA, s naznakom “za natječaj za radno mjesto kuharice” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni su na natječaj slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama vrtića isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

KLASA: 112-01/20-03
URBROJ: 238/21-148-01-20-10

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 06.11 2020.godine donosi ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO stručni suradnik LOGOPED

1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata)

UVJETI: za stručne suradnike logopede mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97). Uz prijavu je potrebno priložiti:

• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja. Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 09.11.2020.-23.11.2020.godine.Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda“. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića, putem mrežne stranice Vrtića.
• Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni su na natječaj slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama vrtića isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Natječaj

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

KLASA: 112-01/20-03
URBROJ: 238/21-148-01-20-1

Pisarovina, 19.03.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića “Potočić Pisarovina” i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

1. ČISTAČ/ICA- 1 osoba za rad na nepuno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

UVJETI: za čistačicu mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
• Potvrdu evidencije HZZ-a

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). .

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od: 19.03.2020.-27.03.2020.godine

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ “POTOČIĆ PISAROVINA”, VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA, s naznakom “za natječaj za radno mjesto čistačice” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni su na natječaj slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama vrtića isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Natječaj

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

KLASA: 112-01/20-03
URBROJ: 238/21-148-01-20-2

Pisarovina, 04.02.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 45. Statuta Dječjeg vrtića “Potočić Pisarovina” i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

1. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU djetetu s posebnim potrebama -1 djelatnik/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno , do kraja tekuće pedagoške godine

UVJETI: za pomoćnog radnika mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97). Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
• Potvrdu evidencije HZZ-a Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). .

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od: 04.02.2020.-14.02.2020.godine

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ “POTOČIĆ PISAROVINA”, VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA, s naznakom “za natječaj za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni su na natječaj slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama vrtića isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Ravnateljica: Vesnica Mađer 

Natječaj

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1
10451 Pisarovina

KLASA: 112-01/20-03
URBROJ: 238/21-148-01-20-1

Pisarovina, 23.01.2020.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 45. Statuta Dječjeg vrtića “Potočić Pisarovina” i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

1. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU djetetu s posebnim potrebama -1 djelatnik/ica na određeno nepuno radno vrijeme, na 5 sati , do kraja tekuće pedagoške godine

UVJETI: za pomoćnog radnika mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97). Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
• Potvrdu evidencije HZZ-a

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). .

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od: 24.01.2020.-03.02.2020.godine

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ “POTOČIĆ PISAROVINA”, VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA, s naznakom “za natječaj za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni su na natječaj slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama vrtića isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Ravnateljica: Vesnica Mađer ...

 

2019.

Prosinac

Kako bismo upotpunili naše glazbene i likovne aktivnosti ugostili smo gospođu Višnju Bilen koja svira neke nove i neobične instrumente- tibetanske zdjele, gongove, različite udaraljke i šuškalice.

U starijoj jasličkoj skupini djeca su upoznala instrumente te slikala uz pratnju zvukova tibetanskih zdjela, dok su u starijoj vrtićkoj skupini djeca poslušala priču o tim instrumentima, slušala kako zvuče te sama isprobala svirati na njima.

Sudjelovali su u nekoliko vrlo zanimljivih igara sa zvukom i instrumentima čija je svrha razvijanje senzibiliteta za glazbu i zvuk, postizanje unutarnje smirenosti i harmonije te povezivanje s grupom.
  

Studeni

Naš se vrtić uključio u projekt „Mi smo uz vas“ kojeg provode Ljekarne Zagrebačke županije.

Posjetili su nas ljekarnici koji su s djecom starije vrtićke skupine i polaznicima programa predškole proveli dvije sadržajne i zanimljive radionice: „ Avv boli…“ i „Bubice svrbilice“.

Djeca su izradila gel za hlađenje i sprej za prevenciju ušiju, kojeg su mogli ponijeti kući. Kroz slikopriču i igru s plišancem Goldijem djeca su uz nadzor ljekarnika koristila antiseptik, zavoje, obloge, pincete i flastere i tako stjecala znanja o načinima pružanje prve pomoći u različitim situacijama.

Također, igrali su i društvenu igru s ljekarnicima pijunima koji su se mogli kretati ovisno o dječjim točnim odgovorima vezanim uz uši.

Ovaj posjet dodatno je produbio naše aktivnosti usmjerene na važnost brige za sebe i svoje zdravlje, smoočuvanje i samozaštitu.
  

Listopad

U sklopu akcije kolektivne sadnje drveća posjetili su nas članovi Judo kluba iz Pisarovine i donirali nam sadnicu japanske trešnje koju smo zajednički posadili.

Posjetila nas je i djelatnica Hrvatskih šuma iz Karlovca sa velikom donacijom različitih sadnica koje smo sve posadili u dvorištu našeg vrtića.

Ovim akcijama nastojali smo podići ekološku osjetljivost djece, osjećaj ljubavi i brige prema svom živom svijetu, a povezivanjem s organizacijama i pojedincima u našem okruženju omogućiti djeci osjećaj zajedništva i usmjerenosti istom cilju.
 

NATJEČAJ

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel. Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina 13.11.2019.
KLASA: 601-02/19-08/03
UR.BROJ:238/21-148-03-19-8

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO -POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE

Temeljem provedenog natječaja objavljenog dana 28.10.2019. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, te na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, obavještavamo Vas da je Upravno vijeće dječjeg vrtić a“Potočić Pisarovina“ donijelo konačnu odluku o izboru kandidata za radno mjesto pomoćnog djelatnika za njegu , skrb i pratnju djeteta,na određeno nepuno radno vrijeme, do kraja tekuće pedagoške godine 2019/20.

-Izabrani kandidat : Lucija Rubeša, studentica predškolskog odgoja i obrazovanja

Ravnateljica: Vesnica Mađer

NATJEČAJ

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

KLASA: 112-01/19-03
URBROJ: 238/21-148-01-19-6

Pisarovina, 28.10.2019.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 45. Statuta Dječjeg vrtića “Potočić Pisarovina” i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

1. POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za dijete s posebnim potrebama -1 djelatnik/ica na određeno nepuno radno vrijeme, na 5 sati , do kraja tekuće pedagoške godine

UVJETI: za pomoćnog radnika mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).
Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
• Potvrdu evidencije HZZ-a

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). .

Rok za podnošenje prijava na natječaj je od: 28.10.2019.-07.011.2019.godine

Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ “POTOČIĆ PISAROVINA”, VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA, s naznakom “za natječaj za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18), svi dokumenti dostavljeni su na natječaj slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka , a koji će se obrađivati i objaviti na mrežnim stranicama vrtića isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Ravnateljica: Vesnica Mađer 

NATJEČAJ

VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 08.04.2019. godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA

1. ODGOJITELJ/ICA – 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme- zamjena

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrda o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
• Potvrdu evidencije HZZ-a

Pravo na prednost pri zapošljavanju ostvaruju osobe sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) prema članku 101 st.1, t. a),b) i d)i članku 102 st.1, t. a), b), i d) .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su ,da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. istog Zakona.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 09.04.2019.-17.04.2019.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina
KLASA: 112-01/19-01/04
UR.BROJ: 238/21-148-01-19-3

Pisarovina, 29.03.2019.

Predmet: OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“ je dana 11.03.2019.godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavio natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto
1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ica za rad na određeno puno radno vrijeme Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića održanoj dana 29.03.2019. godine , Upravno vijeće je jednoglasno, na prijedlog ravnateljice, donijelo odluku o izboru kandidata:
1. Maja Čvarak, odgojitelj predškolske djece

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja. Kada posebni zakon (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ili Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom) na kojeg su se pozvali/e pristupnici/ce na natječaj, propisuje drugačiji način obavještavanja, isti/e će biti obaviješteni/e na način propisan tim Zakonom

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“

Ravnateljica: Vesnica Mađer

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina
KLASA: 112-01/19-01/04
UR.BROJ: 238/21-148-01-19-2
Pisarovina, 28.02.2019.

Predmet: OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“ je dana 18.02.2019.godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavio natječaj za prijam u radni odnos za radno mjesto
1. ODGOJITELJ/ ICA – 1 izvršitelj/ica za rad na određeno puno radno vrijeme Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića održanoj dana 28.02.2019. godine , Upravno vijeće je jednoglasno, na prijedlog ravnateljice, donijelo odluku o izboru kandidata:
1. Sandra Ranilović Aleksić, odgojitelj /pripravnik

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja. Kada posebni zakon (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ili Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom) na kojeg su se pozvali/e pristupnici/ce na natječaj, propisuje drugačiji način obavještavanja, isti/e će biti obaviješteni/e na način propisan tim Zakonom

Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“

Ravnateljica: Vesnica Mađer 

NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 11.03.2019. godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA 1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelja/ica na neodređeno puno radno vrijeme- upražnjeno radno mjesto

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrda o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
• Potvrdu evidencije HZZ-a Pravo na prednost pri zapošljavanju ostvaruju osobe sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) prema članku 101 st.1, t. a),b) i d)i članku 102 st.1, t. a), b), i d) .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su ,da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. istog Zakona.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 12.03.2019.-20.03.2019.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ na svojoj 5. sjednici održanoj dana 28.02 2019.g donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO stručni suradnik LOGOPED 1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata)

UVJETI: za stručne suradnike logopede mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k)) i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 05.03.2019.-20.03.2019.godine.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ

VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 15.02.2019. godine donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrda o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
• Potvrdu evidencije HZZ-a

Pravo na prednost pri zapošljavanju ostvaruju osobe sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) prema članku 101 st.1, t. a),b) i d)i članku 102 st.1, t. a), b), i d) .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su ,da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. istog Zakona.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 18.02.2019.-27.02.2019.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

 

2018.

NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 14.11.2018. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO stručni suradnik LOGOPED

1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata)

UVJETI: za stručne suradnike logopede mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17):

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 19.11.2018.-14.12.2018.godine.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 23.10.2018. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA

1. POMOĆNI DJELATNIK/ICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za dijete s posebnim potrebama -1 djelatnik/ica na određeno nepuno radno vrijeme, na 5 sati , do kraja tekuće pedagoške godine

UVJETI: za pomoćnog radnika mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o završenoj školi odnosno stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)
• Potvrdu evidencije HZZ-a

Pravo na prednost pri zapošljavanju ostvaruju osobe sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) prema članku 101 st.1, t. a),b) i d)i članku 102 st.1, t. a), b), i d) .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17): https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 24. 10.2018.- 05.11. 2018.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za pomoćnog radnika u vrtiću“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 27.09.2018. donosi

ODLUKU
ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA
ZA RADNO MJESTO stručni suradnik LOGOPED

1. STRUČNI SURADNIK LOGOPED- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata)

UVJETI: za stručne suradnike logopede mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17):

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijave na natječaj vrijedi od 01.10.2018.-19.10.2018.godine.Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijesti preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 10.09.2018. raspisuje

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

1. ODGOJITELJ/ICA- 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme – do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)). Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17):

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je od 11.09.2018. do 25.09.2018.godine . Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku putem mrežne stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 03.08.2018. raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA /pripravnik/ica – 1 izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme- godina dana
2. ODGOJITELJ/ICA- 2 izvršitelja/ice s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme – do povratka zaposlenica s roditeljskog dopusta

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 30 dana ),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji ( ne starije od 30 dana)

Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti sljedeće:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)). Poveznica na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17):  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat/kinja koji/a nije podnio /la pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava traje od 06.08.- 17.08.2018. godine.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će dobiti obavijest preko web stranice Dječjeg vrtića

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina
KLASA: 112-01/18-01/04
UR.BROJ: 238/21-148-01-18-1
Pisarovina, 16.07.2018.

Predmet: OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“ je dana 18.06.2018.godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavio natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto
1. ODGOJITELJ/ ICA – 2 izvršitelja za rad na neodređeno puno radno vrijeme
2. ODGOJITELJ/ICA – 2 izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme

Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića održanoj dana 12.07.2018. godine , Upravno vijeće je jednoglasno, na prijedlog ravnateljice, donijelo odluku o izboru kandidata:
1. JOSIPA KARAPANĐA, odgojitelj
ĐURĐICA PLANINAC, odgojitelj

2. TATJANA ŠPOLJARIĆ-BOROVAC, odgojitelj

Izborni kandidati ispunjavaju sve tražene uvjete natječaja , što je dokazano valjanim dokazima i potrebnom dokumentacijom.
Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Vrtić smatra da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.
Zahvaljujemo svim pristupnicima na natječaj na iskazanom interesu za rad u dječjem vrtiću „Potočić Pisarovina“
Ravnateljica: Vesnica Mađer

NATJEČAJ

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 15.06.2018. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA
1. ODGOJITELJ/ICA – 2 izvršitelja/ice s položenim stručnim ispitom na neodređeno puno radno vrijeme
2. ODGOJITELJ/ICA- 2 izvršitelja /ice s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme- na godinu dana ( povećani opseg poslova)
3. ODGOJITELJ/ICA- 2 izvršitelja/ice s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme – do povratka zaposlenica s roditeljskog dopusta

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,
• Rješenja osoba iz čl.101 st.1, točka a),b) i d)i čl.102 st.1, točka a), b), i d) prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17).

Rok za podnošenje prijava je od 18.06.2018. do 28.06. 2018.godine .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

• O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića

Na temelju članka 40.i 41. Zakona o ustanovama( NN br.29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10 /97, 107/07 i 94/13) i čl. 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Pisarovina, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj sjednici održanoj dana 27.04.2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja dječjeg vrtića

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

- koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću
- ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge:

- dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/ akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu,
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću,
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja; evidentirani podaci iz HZMO-a,
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju: potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, ne stariji od 6. mjeseci od objave natječaja ,
- domovnicu,
- životopis,
- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od objave natječaja; natječaj traje od 02.05.2018.-09.05.2018.

Prijava na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom : „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA- NE OTVARAJ“, na adresu: Dječji vrtić „ Potočić Pisarovina“, Velika Jamnička 1 , 10451 Pisarovina.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Klasa: 112-07/18-01/01
Ur. Broj: 238/21-148-03-18-1

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

JAVNA OBJAVA UPISA

Na temelju Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA
DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018/19

Zahtjevi za upis primat će se od 16.04.2018. do zaključno 04.05.2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Pisarovina za djecu od jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:

- 10-satni redovni program
- program kraće igraonice (dva puta tjedno po tri sata)
- program predškole

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, na web stranici vrtića www.dv-potocic.hr  ili web stranici Općine www.pisarovina.hr

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 11.05.2018. godine.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 5 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu:
Dječji vrtić Potočić Pisarovina,
Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 62 91 032 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Pisarovina, 13.04.2018.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Preuzmite dokumente:
 zahtjev za upis u DJEČJI VRTIĆ.pdf
 zahtjev za upis u igraonicu.pdf
 zahtjev za upis u program predškole.pdf

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina, 29.03.2018.

KLASA: 112-07/18-01/03
UR.BROJ: 238/21-148-03-18-1

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 29.03.2018. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK

1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojiteljica/pripravnica na određeno vrijeme s kandidatkinjom Marija Sremić
2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: na temelju Natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica/pripravnik/ica na određeno puno radno vrijeme, raspisanog dana 06.03.2018. godine temeljem Odluke Upravnog vijeća, razmotrena je pristigla jedna prijava .

U provedenom postupku utvrđeno je da se prijavio samo jedan kandidat i da je u predviđenom roku priložena sva potrebna dokumentacija .

Prijavljena kandidatkinja nema uvjete za radno mjesto odgojitelja /pripravnika, ali zbog potreba i okolnosti u vrtiću Upravno vijeće Dječjeg vrtića je odlučilo da će se s imenovanom kandidatkinjom sklopiti Ugovor o radu na određeno puno vrijeme, do popune radnog mjesta osobom koja ispunjava uvjete (čl. 26. ZOPOIO).

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina, 30.06.2017.

KLASA: 112-02/18-01/03
UR.BROJ: 238/21-148-03-18-2

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 29.03.2018. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO LOGOPED

1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto logoped- stručni suradnik na neodređeno nepuno radno vrijeme s kandidatkinjom Zrinkom Mikolić
2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: na temelju Natječaja za izbor kandidata za radno mjesto LOGOPED , rad na neodređeno nepuno radno vrijeme, raspisanog dana 06.03.2018. godine temeljem Odluke Upravnog vijeća, razmotrene su i pristigle 3 (tri) prijave .

U provedenom postupku utvrđeno je da jedan kandidat nije priložio svu potrebnu dokumantaciju , a ostala dva kandidata priložili su svu dokumentaciju u predviđenom roku.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića donijelo je Odluku o zasnivanju radnog odnosa s gore navedenom kandidatkinjom.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

Na temelju Članka 26. stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 06.03.2018. godine objavljuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA –RAD NA ODREĐENO VRIJEME

1. ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK (m/ž)- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - zbog povećanog opsega posla , do kraja tekuće pedagoške godine

UVJETI: prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( diploma)
- izvornik ili ovjerena preslika
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički radno pravni status (ERPS)
- životopis Natječaj je objavljen dana 06.03.2018.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „ Potočić Pisarovina,“ Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja /pripravnika“.

Natječaj za radno mjesto objavit će se na HZZZ-u, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te web stranici Dječjeg vrtića.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 06.03.2018.
Klasa: 601-02/18-08
Ur. Broj: 238/21-148-03-18-03
Predsjednik Upravnog vijeća:  Mladen Jakolić 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL. JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavljuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

1. Stručni suradnik - LOGOPED/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno, nepuno radno vrijeme (4 sata)- upražnjeno radno mjesto

UVJETI: za stručnog suradnika logopeda mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku isprave kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13),
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda “.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen dana 06.03.2018.godine na mrežnim stranicama HZZ-a, na stranici dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

Pisarovina, 06.03.2018.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 
KLASA: 601-02/18-08

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

1. Stručni suradnik -LOGOPED/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno, nepuno radno vrijeme (4 sata) - upražnjeno radno mjesto

UVJETI: za stručnog suradnika logopeda mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku isprave kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13),
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za logopeda “.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Natječaj je objavljen dana 10.01.2018.godine na mrežnim stranicama HZZ-a, na stranici dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

Pisarovina, 10.01.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

KLASA: 601-02/18-08
UR.BROJ: 238/21-148-03-18-01 

 

2017.

ODLUKA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina,07.11.2017.
KLASA: 601-02/17-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-17-6

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 40. Statuta Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 07.11.2017. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA -RAD NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto SPREMAČICA, za rad na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom : Ivana Grčević, Pisarovina - NKV radnik

Članak 2. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 3. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto SPREMAČICA -rad na neodređeno nepuno radno vrijeme, raspisanog dana 25.10.2017. godine , pristiglo je sedam(7)prijava od kojih su razmotrene dvije prijave. U provedenom postupku utvrđeno je da je petero prijavljenih kandidata priložilo nepotpunu prijavu ( samo zamolbe) pa se takve prijave nisu ni razmatrale. U dostavljenoj prijavi jednog kandidata nedostajao je jedan dokument (životopis), ali je prijava razmatrana. Kandidat koji je dostavio potpunu dokumentaciju prema raspisanom natječaju izabran je za radno mjesto spremačice.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da će se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopiti Ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Mladen Jakolić
u zamjeni: Štefica Radinić

ODLUKA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VELIKA JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina“ dana 25.10.2017.donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE

1. SPREMAČICA- jedan izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme - 4 sata

UVJETI:
- Stručna sprema - NKV
- Radno iskustvo na poslovima čišćenja

Uz prijavu je potrebno priložiti:
- Zamolbu
- Životopis
- Dokaz o završenom školstvu
- Dokaz o hrvatskom državljanstvu
- Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
- Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji

2. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom ili osobno u sjedište dječjeg vrtića, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na stranicama HZZ-a, web stranici i oglasnoj ploči dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“.

Prijave s obaveznom dokumentacijom dostaviti na adresu: Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ne otvaraj-natječaj za spremačicu“.

3. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

4. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 25.10.2017.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA –RAD NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju Članka 26. stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 09.10.2017. godine donosi

ODLUKU ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA –RAD NA ODREĐENO VRIJEME

1. ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - zbog povećanog opsega posla , do kraja tekuće pedagoške godine

UVJETI: prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( diploma)
- izvornik ili ovjerena preslika
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički radno pravni status (ERPS)
- životopis

Natječaj je objavljen dana 09.10.2017.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „ Potočić Pisarovina,“ Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja /pripravnika“.

Natječaj za radno mjesto objavit će se na HZZZ-u, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te web stranici Dječjeg vrtića.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 09.10.2017.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“ Vel.Jamnička 1
10451 Pisarovina Pisarovina, 27.09.2017.

KLASA: 601-02/17-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-17-4

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 27.09.2017. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom : Josipa Vujaklija - odgojitelj

Članak 2. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj /ica /pripravnik/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: Martina Šetek - odgojitelj/pripravnik

Članak 3. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom , dva kandidata: Josipa Karapanđa- odgojitelj, Tihana Brković Skukan- odgojitelj

Članak 4. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 5. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica -rad na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 04.09.2017. godine , pristiglo je i razmotreno šest (6) prijava. U provedenom postupku utvrđeno je da su prijavljeni kandidati priložili svu potrebnu dokumentaciju u naznačenom roku za podnošenje prijava.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da će se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopiti ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme.

Temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelja/pripravnika zaprimljena je jedna (1) zamolba.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da će se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelja, rad na određeno puno radno vrijeme ( zamjena), dva kandidata,

Upravno vijeće odlučilo je da će se ugovor sklopiti s gore imenovanim kandidatkinjama.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“ VEL.JAMNIČKA 1,
10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 24.04.2017. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme- zamjena za bolovanje, porodiljni i roditeljski dopust

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je do 04.05.2017. .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

OBJAVA UPISA

 OBJAVA UPISA
 KRITERIJ UPISA

 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ
 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE
 ZAHTJEV ZA UP IS DJETETA U PROGRAM OPĆE IGRAONICE

 

2016.

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK (m/ž)

Na temelju Članka 26. stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 02.11.2016. godine donosi

ODLUKU ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA –RAD NA ODREĐENO VRIJEME

1. ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme - zamjena na 6 mjeseci

UVJETI: prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( diploma)
- izvornik ili ovjerena preslika
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički radno pravni status (ERPS)
- životopis Natječaj je objavljen dana 02.11.2016.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „ Potočić Pisarovina,“ Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Natječaj za radno mjesto objavit će se na HZZZ-u, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, web stranici Dječjeg vrtića i web stranici Općine Pisarovina.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 02.11.2016.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA
1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme - zamjena za rodiljni dopust

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi - izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci), sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj - natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 23.09.2016.
Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 08.08.2016. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme na godinu dana

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je do 19.08.2016.godine .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ASISTENT U NASTAVI

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 18.07.2016. raspisuje

NNATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ASISTENT U NASTAVI

- mladi za mlade 1. ASISTENT
– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: za asistenta ( pomoćnika u nastavi) mogu biti primljene osobe koje imaju završenu gimnaziju ili prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja, odnosno četverogodišnju školu sukladno mjerama HZZ-a „Mladi za mlade“- javni radovi za mlade

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,
• Potvrda evidencije HZZ-a Rok za podnošenje prijava je do 02.08.2016.godine.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za izbor asistenta“

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti na web stranici dječjeg vrtića, web stranici Općine Pisarovina te na web stranici HZZ-a.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 27.06.2016. raspisuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ASISTENT U NASTAVI- mladi za mlade
1. ASISTENT – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: za asistenta ( pomoćnika u nastavi) mogu biti primljene osobe koje imaju završenu gimnaziju ili prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja, odnosno četverogodišnju školu sukladno mjerama HZZ-a „Mladi za mlade“- javni radovi za mlade

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Životopis
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,
• Potvrda evidencije HZZ-a Rok za podnošenje prijava je do 08.07.2016.godine.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za izbor asistenta“

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti na web stranici dječjeg vrtića, web stranici Općine Pisarovina te na web stranici HZZ-a.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 07.06.2016. raspisuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA - ASISTENT U NASTAVI- mladi za mlade
1. ASISTENT – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: za asistenta ( pomoćnika u nastavi) mogu biti primljene osobe koje imaju završenu gimnaziju ili prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja, odnosno četverogodišnju školu sukladno mjerama HZZ-a „Mladi za mlade“- javni radovi za mlade

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Uvjerenje o osposobljenosti za rad s djecom s posebnim potrebama
• Životopis
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,
• Potvrda evidencije HZZ-a

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za izbor asistenta“

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će se objaviti na web stranici dječjeg vrtića, web stranici Općine Pisarovina te na web stranici HZZ-a.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Lista upisa 2016-17pisa 2016-17

 Preuzmite PDF dokument: Lista upisa 2016-17.pdf

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina,21.04.2016.

KLASA: 601-02/16-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-16-2

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 21.04.2016. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom : Barbara Smolković , Pisarovina

Članak 2. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 3. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica -rad na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 11.04.2016. godine , pristigle su i razmotrene dvije prijave.

U provedenom postupku utvrđeno je da su prijavljeni kandidati priložili svu potrebnu dokumentaciju u naznačenom roku za podnošenje prijava.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da će se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

JAVNA OBJAVA UPISA 2016/17

Na temelju Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016/17

Zahtjevi za upis primat će se od 25.04. 2016. do zaključno 13.05.2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Pisarovina za djecu od jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:
- 10-satni redovni program
- program kraće igraonice (dva puta tjedno po tri sata)
- program predškole

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina ili na web stranici www.dv-potocic.hr

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 18.05.2016.godine.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 5 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 62 91 032 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Pisarovina, 21.04.2016.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 11.04.2016. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina, 29.03.2016.

KLASA: 601-02/16-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-16-3

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 29.03.2016. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA - pripravnik/ica

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojiteljica/pripravnica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom : Josipa Vujaklija, 10451 Pisarovina

Članak 2. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 3. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica-pripravnik/ica -rad na određeno vrijeme, raspisanog dana 22.03.2016. godine , pristigla je i razmotrena jedna prijava.

U provedenom postupku utvrđeno je da je prijavljeni kandidat priložio svu potrebnu dokumentaciju.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopi Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Na temelju Članka 26. stavak 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici donosi

ODLUKU ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA – RAD NA ODREĐENO VRIJEME

1. ODGOJITELJ/PRIPRAVNIK (m/ž)- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog i roditeljskog dopusta

UVJETI: prema Članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- izvorni ili ovjerena preslika
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički radno pravni status (ERPS)
- životopis

Natječaj je objavljen dana 22.03.2016.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „ Potočić Pisarovina,“ Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Natječaj za radno mjesto objavit će se na HZZZ-u, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, web stranici Dječjeg vrtića i web stranici Općine Pisarovina.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 22.03.2016.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina,10.03.2016.

KLASA: 601-02/16-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-16-2

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 10.03.2016. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom : Jelena Osmakčić, Ciglenice 15, Velika Gorica

Članak 2. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 3. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica -rad na određeno vrijeme, raspisanog dana 24.02.2016. godine , pristigle su i razmotrene dvije prijave.
U provedenom postupku utvrđeno je da su prijavljeni kandidati priložili svu potrebnu dokumentaciju.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopi Ugovor o radu na određeno vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina,10.03.2016.

KLASA: 601-02/16-08/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-15-1

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 10.03.2016. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

Članak 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom : Ivana Pokupčić ,Vladimira Nazora 41, 10451 Pisarovina

Članak 2. S izabaranim kandidatom ravnateljica će sklopiti ugovor o radu sukladno Zakonu o radu(NN93/14), te Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13),

Članak 3. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: temeljem natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica -rad na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 24.02.2016. godine , pristigle su i razmotrene dvije prijave.
U provedenom postupku utvrđeno je da su prijavljeni kandidati priložili svu potrebnu dokumentaciju .
Upravno vijeće Dječjeg vrtića odlučilo je da će se s gore imenovanom kandidatkinjom sklopiti Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA ODGOJITELJA/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 23.02.2016. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno puno radno vrijeme

2. ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme –zamjena za rodiljni dopust

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić 

 

2015.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO MEDICINSKA SESTRA
DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 30.11.2015. donosi

ODLUKU ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO MEDICINSKE SESTRE

1. MEDICINSKA SESTRA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno nepuno radno vrijeme- 8 sati tjedno

UVJETI: za medicinsku sestru mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojtvu i načinu rada dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina.“

Probni rad: 60 dana

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za medicinsku sestru“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 30.11.2015.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL.JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 23.11.2015. raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno puno radno vrijeme- zamjena za rodiljni dopust

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 23.11.2015.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“
Vel.Jamnička 1 10451 Pisarovina

Pisarovina,17.11.2015.

KLASA: 112-07/15-01/01
UR.BROJ: 238/21-148-03-15-2

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 18. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 17.11.2015. godine donosi

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA

1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme s kandidatkinjom Ivanom Braim, Bratina 1a, 10451 Pisarovina

2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

Obrazloženje: na temelju Natječaja za izbor kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme, raspisanog dana 03.11.2015.godine temeljem Odluke Upravnog vijeća, razmotrene su pristigle prijave i ostala dostavljena dokumentacija.

U provedenom postupku utvrđeno je da se prijavilo dvoje kandidata i da su kandidati u predviđenom roku priložili svu potrebnu dokumentaciju .

Obzirom da su obje kandidatkinje zadovoljila uvjete, Upravno vijeće Dječjeg vrtića je kod izabrane kandidatkinje uzelo u obzir dulji radni staž.

S imenovanom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

Dostaviti:
1. Kandidatima u postupku izbora - svima
2. Arhiva

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA“
VEL. JAMNIČKA 1, 10451 PISAROVINA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ dana 03.11.2015. raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07, 94/13), te članka

2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi- izvornik ili ovjerena preslika,
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu,
• Životopis,
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci),sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10797, 107/07,94/13)
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji,

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja“.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 03.11.2015.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/16

Na temelju Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina" objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/16

Zahtjevi za upis primat će se od 20.04.2015. do zaključno 11.05.2015. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Pisarovina za djecu od jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:
- 10-satni redovni program
- program kraće igraonice (dva puta tjedno po tri sata)
- program predškole

Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina ili na web stranici www.dv-potocic.hr

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu. Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 14.05.2015. godine.

Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 5 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 62 91 032 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Jakolić

PLAN UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/16

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA" VELIKA JAMNIČKA 1, PISAROVINA
Klasa:034-01/15-01/01
Urbroj: 238/21-148-01-15-1
Pisarovina, 1. travanj 2015.

Temeljem članka 1. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 01.04.2015. donosi

PLAN UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/16

I
U pedagoškoj godini 2015/16 na području općine Pisarovina moguće je upisati 10-ero djece u jasličke skupine i 8-ero u vrtićke skupine.

II
Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za upis su:
1. Rodni list djeteta- preslika
2. Uvjerenje ili potvrda o mjestu prebivališta djeteta
3. Preslika osobnih iskaznica roditelja
4. Potvrda o statusu zaposlenosti roditelja, a za umirovljenike Rješenje o mirovini
5. Rješenje o samostalnom obavljanju djelatnosti
6. Dokaz o obavljanju obrta djelatnosti samostalnog poljoprivrednika
7. Rodni listovi druge djece u obitelji
8. Rješenje o stupnju invalidnosti
9. Liječnička potvrda specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti roditelja, odnosno djeteta
10. Preporuka ili rješenje ovlaštenog organa ili službe za djecu s teškoćama u razvoju
11. Potvrda o socijalnom statusu Centra za socijalnu skrb
12. Pravomoćnu presudu o razvodu braka za razvedene roditelje
13. Rješenje o pravu na dječji doplatak

III
Upravno vijeće objavljuje JAVNU OBJAVU UPISA u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2015/16 koja sadrži informacije o vremenu trajanja upisa, vremenu i načinima predaje zahtjeva za upis, programima na koje se zahtjevi za upis odnose, postupku upisa, objavi Odluke o upisu, postupku zaprimanja žalbe na Odluku o upisu.

IV
Upravno vijeće imenuje sljedeće Povjerenstvo za upise: ravnateljica Vesna Mađer (predsjednica Povjerenstva), Tanja Žarić (član stručnog tima), Zrinka Lajh (predstavnik odgojitelja), Štefica Stupljanec (predstavnik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića), Maja Antolčić (predstavnik roditelja). Povjerenstvo provjerava potpunost pristiglih zahtjeva i dokumentacije za upis, utvrđuje broj pristiglih zahtjeva, broj bodova prema kriterijima za utvrđivanje prednosti te donosi listu reda prvenstva i listu upisa u dječji vrtić. O tijeku sjednice Povjerenstva vodi se zapisnik.

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Jakolić

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE MESO

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina" Vel.Jamnička 1, 10451 Pisarovina
OIB: 04568219547
Telefon: 01 6291 032
Klasa:401-01/15-01/01
Ur.broj: 238/21-148-15-1
Pisarovina, 13.02. 2015.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Dječji vrtić „Potočić Pisarovina" pokrenuo je nabavu MESA I MESNIH PROIZVODA, te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 18. stavku3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu roba i usluga do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je SVJEŽE MESO I MESNI PROIZVODI, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.
Procijenjena vrijednost nabave je: 25.000,00 kuna (bez PDV-a).
Ponuditelj nudi cijene predmeta nabave putem Troškovnika iz priloga, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo korigiranje stavaka iz Troškovnika.
Odabrani ponuditelj mora tijekom trajanja ugovora za navedeni predmet nabave zadovoljavati sve zahtjeve određene važećim propisima koji se odnose na hranu, osobito propise kojima su određeni zahtjevi vezani uz zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane te označavanje hrane. Prilikom isporuke roba mora biti propisno pakirana i označena.

2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
• Način izvršenja: temeljem ugovora , sukcesivno prema pojedinačnim narudžbama naručitelja.
• Rok izvršenja: danom stupanja na snagu do roka trajanja ugovora
• Rok trajanja ugovora: 1 godina
• Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude
• Mjesto izvršenja : roba se dostavlja na adresu : Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina
• Rok , način i uvjeti plaćanja: račun se dostavlja na adresu naručitelja , rok plaćanja je 30 dana od dana privitka valjanog računa
• Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja , cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV—a, iznos PDV-a , te cijena sa PDV-om.
• Kriterij odabira ponuda ( uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva: Najniža cijena

DOKAZI SPOSOBNOSTI:
1. Izvod iz upisa u sudski registar , obrtni ili drugi iz kojeg je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje predmeta nabave.
2. Potvrda( certifikat): uvjerenje iz kojeg je vidljivo da gospodarski subjekt ima implementiran HACCP sustav
3. Ponuditelj je dužan u ponudi za svaki ponuđeni proizvod, kao i prilikom isporuke, uz svaku vrstu robe dostaviti deklaraciju koja mora biti u skladu s Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane(NN br. 41/08,63/11,79/11,90/13).
4. Izjava ponuditelja da posjeduje dostavna vozila primjerena za dostavu predmeta nabave te da je u mogućnosti isporučiti predmet nabave prema narudžbi naručitelja. Svaki traženi dokument može se dostaviti kao preslika izvorne isprave.
Ponuditelj je dužan kod isporuke predmeta nabave pridržavati se odredbi Zakona o hrani (NN br. 81/13).

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
• Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
• Troškovnik( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
• Dokaze sposobnosti

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu iz priloga , Troškovnika iz priloga ovog Poziva , a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve uz predmet nabavNaručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da dostavu ponude dostavite do 14,00 sati, do dana 27.02.2015.

Način dostave: osobno ili poštom s naznakom na omotnici „ Ne otvaraj, PONUDA".

Mjesto : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina", Vel. Jamnička 1, Pisarovina.

Otvaranje ponuda nije javno, a obavijest o rezultatima nabave naručitelj će objaviti na svojoj web stranici najkasnije do 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Objava ima učinak dosta Odluke.

U prilogu: oškovnik

Ravnateljica: Vesnica Mađer

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Dječji vrtić „Potočić Pisarovina" Vel.Jamnička 1, 10451 Pisarovina
OIB: 04568219547
Telefon: 01 6291 032
Klasa:401-01/15-01/04
Ur.broj: 238/21-148-15-4
Pisarovina, 13.02. 2015.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Dječji vrtić „Potočić Pisarovina" pokrenuo je nabavu ROBE ŠIROKE POTROŠNJE, te upućuje ovaj Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 18. stavku3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave za nabavu roba i usluga do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave su razni prehrambeni proizvodi, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.
Procijenjena vrijednost nabave je: 60.000,00 kuna (bez PDV-a).
Ponuditelj nudi cijene predmeta nabave putem Troškovnika iz priloga, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika.
Nije prihvatljivo korigiranje stavaka iz Troškovnika.
Odabrani ponuditelj mora tijekom trajanja ugovora za navedeni predmet nabave zadovoljavati sve zahtjeve određene važećim propisima koji se odnose na hranu, osobito propise kojima su određeni zahtjevi vezani uz zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane te označavanje hrane. Prilikom isporuke roba mora biti propisno pakirana i označena.

2. UVJETI NABAVE
VVaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
• Način izvršeVaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
• Način izvršenja: temeljem ugovora , sukcesivno prema pojedinačnim narudžbama naručitelja. ra
• Rok trajanja ugovora: 1 godina
• Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude
• Mjesto izvršenja : roba se dostavlja na adresu : Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina
• Rok , način i uvjeti plaćanja: račun se dostavlja na adresu naručitelja , rok plaćanja je 30 dana od dana privitka valjanog računa
• Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja , cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV—a, iznos PDV-a , te cijena sa PDV-om.
• Kriterij odabira ponuda ( uz obvezu ispunjenja svih navedenih uvjeta i zahtjeva: Najniža cijena

DOKAZI SPOSOBNOSTI:
1. Izvod iz upisa u sudski registar , obrtni ili drugi iz kojeg je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje predmeta nabave.
2. Potvrda( certifikat): uvjerenje iz kojeg je vidljivo da gospodarski subjekt ima implementiran HACCP sustav
3. Ponuditelj je dužan u ponudi za svaki ponuđeni proizvod, kao i prilikom isporuke, uz svaku vrstu robe dostaviti deklaraciju koja mora biti u skladu s Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane(NN br. 41/08,63/11,79/11,90/13).
4. Izjava ponuditelja da posjeduje dostavna vozila primjerena za dostavu predmeta nabave te da je u mogućnosti isporučiti predmet nabave prema narudžbi naručitelja.
Svaki traženi dokument može se dostaviti kao preslika izvorne isprave.
Ponuditelj je dužan kod isporuke predmeta nabave pridržavati se odredbi Zakona o hrani (NN br. 81/13).

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
• Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
• Troškovnik( ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
• Dokaze sposobnosti

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu iz priloga , Troškovnika iz priloga ovog Poziva , a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.
Molimo da dostavu ponude dostavite do 14,00 sati, do dana 27.02.2015.

Način dostave: osobno ili poštom s naznakom na omotnici „ Ne otvaraj, PONUDA".
Mjesto : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina", Vel. Jamnička 1, Pisarovina.
Otvaranje ponuda nije javno, a obavijest o rezultatima nabave naručitelj će objaviti na svojoj web stranici najkasnije do 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Objava ima učinak dosta Odluke.

U prilogu:
a) Ponudbeni list
b) Troškovnik

Ravnateljica: Vesnica Mađer

JAVNI POZIV

DJEČJI VRTIĆ „POTOČIĆ PISAROVINA" VEL. JAMNIČKA 1 10451 PISAROVINA

Na temelju čl. 41. Zakona o radu (NN br 149/09,61/11,82/12, 93/14), članak 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13),čl.45. Statuta Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina", Upravno vijeće Dječjeg vrtića dana 02.02.2015.godine objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Dječji vrtić „Potočić Pisarovina", na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci i to:

1 stručni prvostupnik predškolskog odgoja Osim uvjeta tražene struke i stupnja obrazovanja kandidati moraju zadovoljavati slijedeće uvjete:
• da su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana
•• da nemaju više od jedne godine radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, odno• da nemaju više od jedne godine radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. ilažu:
• životopis
• presliku domovnice
• presliku diplome
• potvrdu o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak , odnosno da nije pravomoćno osuđen , ne starije od 6 mjeseci
• uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad biti će sklopljen sa kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ, sukladno svojim pravilima.

Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dječji vrtić „Potočić Pisarovina", Velika Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje."

O rezultatima javnog poziva kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

 

2014.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina", Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje dana 17.11.2014.

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICA

1. ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica s položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme; zamjena za bolovanje i rodiljni dopust
1. UVJETI: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

2. Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu
• Životopis
• Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
• Potvrdu o položenom stručnom ispitu
• Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja .

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić „Potočić Pisarovina", Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom „ Ne otvaraj- natječaj za odgojitelja".

Natječaj za radno mjesto objavit će se na HZZ-u, oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i web stranici Općine Pisarovina i Dječjeg vrtića.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Pisarovina, 17.11.2014.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

NATJEČAJ - za izbor i imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( NN broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10 / 97, 107/07 i 94/13) te članka 40. Statuta Dječjeg vrtića „ Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 2. sjednici održanoj dana 06.04.2014. godine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“

Za ravnatelja može biti imenovana osoba
- koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i
- koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije:
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97 i 4/98)
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili presliku radne knjižice
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno Čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (Čl. 25, stavak 2.)
b) potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak Čl. 25., stavak 4.)
- domovnicu
- životopis s opisom dosadašnjeg rada

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina, s naznakom „Za natječaj za ravnatelja“ u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Jakolić

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/15

Na temelju Članka 7. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“ objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014/15

Zahtjevi za upis primat će se od 22.04.2014. do zaključno 12.05.2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Zahtjevi za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Pisarovina za djecu od jedne godine do godine pred polazak u školu.

Zahtjevi za upis podnose se za:
• 10-satni redovni program
• program kraće igraonice (dva puta tjedno po tri sata)
• program predškole Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Pisarovina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina ili na web stranici www.dv-potocic.hr

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju koja je navedena u upisnom obrascu.

Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja programa.

Odluka u upisu bit će objavljena na oglasnoj ploči vrtića 15.05.2014.godine. Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 5 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Zahtjev s kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno ili na adresu: Dječji vrtić Potočić Pisarovina, Velika Jamnička 1, 10 451 Pisarovina.

Sve obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti na telefon 01 62 91 032 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća Mladen Jakolić

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 40. Statuta dječjeg vrtića „Potočić Pisarovina“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina“ 22.04.2014. raspisuje

NATJEČAJ
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

1. SPREMAČICA - jedan izvršitelj na puno radno vrijeme
- rad na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljnog i roditeljskog dopusta

UVJETI:
• Stručna sprema - NKV
• Uvjerenje o nekažnjavanju
• Radno iskustvo na poslovima čišćenja Uz prijavu je potrebno priložiti:
• Životopis
• Presliku osobne iskaznice
• uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova čistačice
• sanitarna knjižica

2. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno ili poštom ili osobno u sjedište dječjeg vrtića, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Pisarovina i web stranici Dječjeg vrtića Potočić Pisarovina, na adresu Dječji vrtić „Potočić Pisarovina“, Vel. Jamnička 1, 10451 Pisarovina, s naznakom : „ne otvaraj-natječaj za spremačicu“

3. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati

4. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pisarovina, 22.04.2014.

Predsjednik Upravnog vijeća: Mladen Jakolić

VELIKA EKO-AKCIJA ČIŠĆENJA PARKA U PISAROVINI

Naši vrijedni ekolozi iz starije vrtićke skupine i predškolske skupine obukli su radne uniforme i rukavice, pripremili vrećice za smeće i uputili se u veliku akciju čišćenja parka u mjestu. Smeća je bilo posvuda, a mi smo hrabro i detaljno sve očistili. I još se pritom dobro zabavili 🙂

VELIKI EKO-PROJEKT DJEČJEG VRTIĆA

Ove je godine naš mali vrtić počeo suradnju s hrvatskom ekološkom udrugom „Lijepa naša“ i prijavio se za sudjelovanje u programu Eko- škole međunarodne Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education- FEE). Vrijedno ćemo raditi kako bismo ispunili postavljene kriterije i dobili status Međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu, a ekološka svijest i briga za okoliš postat će trajna vrijednost i način življenja svih malih i velikih u našem vrtiću.

 

Skip to content